สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2018 3634  
2019 7861  
2020 992